''

Ngày 11 tháng 04 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng-Thầy Nguyễn Hướng

Họ và tên: Nguyễn Hướng
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: nhuong1900@yahoo.com
Điện thoại: 0913426139
Địa chỉ: 17 Nguyễn Tuân - Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính.

- Chỉ đạo hoạt động TTCM, GVCN

- Công tác khuyến học, học bổng

- Trưởng ban phòng chống bão lụt

- Chính trị viên trung đội tự vệ của trường

- Dạy GDHN khối 12