''

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng - Thầy Ngô Đắc Dũng

Họ và tên: Ngô Đắc Dũng
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: nddung.ntt@hue.edu.vn
Điện thoại: 0234.3824240
Địa chỉ: 6/42 Khu tập thể Xã tắc, phường Thuận Hòa, thành phố Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính.

- Chỉ đạo hoạt động TTCM, GVCN