Thứ Hai, 06/04/2020

Buổi sáng

Trực trường(BGH, Tổ Văn phòng), tổ chuyên môn thực hiện các quy định chuyên môn

Dạy học qua truyền hình khối 12 (Văn, Lí, Sử) kênh TRT

GVCN nắm tình hình học sinh học qua Internet, truyền hình

Tổ CM tiến hành xây dựng bài giảng khối 10,11

Buổi chiều

Trực trường(BGH, Tổ Văn phòng), tổ chuyên môn thực hiện các quy định chuyên môn

Thứ Ba, 07/04/2020

Buổi sáng

Trực trường(BGH, Tổ Văn phòng), tổ chuyên môn thực hiện các quy định chuyên môn

Dạy học qua truyền hình khối 12 (Toán, GDCD, Hóa) kênh TRT

GVCN nắm tình hình học sinh học qua Internet, truyền hình

Tổ CM tiến hành xây dựng bài giảng khối 10,11

Buổi chiều

Dạy học qua truyền hình khối 12 (Anh văn 10 năm)

Trực trường(BGH, Tổ Văn phòng), tổ chuyên môn thực hiện các quy định chuyên môn

Hoàn thành hồ sơ đánh giá công chức viên chức quý IV 2019 và quý I 2020

Thứ Tư, 08/04/2020

Buổi sáng

Trực trường(BGH, Tổ Văn phòng), tổ chuyên môn thực hiện các quy định chuyên môn

Dạy học qua truyền hình khối 12 (Anh Văn 7 năm, Sinh, Địa) kênh TRT

GVCN nắm tình hình học sinh học qua Internet, truyền hình

Buổi chiều

Trực trường(BGH, Tổ Văn phòng), tổ chuyên môn thực hiện các quy định chuyên môn

Thứ Năm, 09/04/2020

Buổi sáng

Dạy học qua truyền hình khối 12 (Văn, Lí, Sử)  kênh TRT

GVCN nắm tình hình học sinh học qua Internet, truyền hình

Buổi chiều

Dạy học qua truyền hình khối 12 (Anh văn 10 năm) kênh TRT

GVCN nắm tình hình học sinh học qua Internet, truyền hình

Thứ Sáu, 10/04/2020

Buổi sáng

Trực trường(BGH, Tổ Văn phòng), tổ chuyên môn thực hiện các quy định chuyên môn

Dạy học qua truyền hình khối 12 (Toán, GDCD, Hóa) kênh TRT

Buổi chiều

Trực trường(BGH, Tổ Văn phòng), tổ chuyên môn thực hiện các quy định chuyên môn

Thứ Bảy, 11/04/2020

Buổi sáng

Trực trường(BGH, Tổ Văn phòng), tổ chuyên môn thực hiện các quy định chuyên môn

Dạy học qua truyền hình khối 12 (Anh Văn 7 năm, Sinh, Địa) kênh TRT

Buổi chiều

Trực trường(BGH, Tổ Văn phòng), tổ chuyên môn thực hiện các quy định chuyên môn

Chủ Nhật, 12/04/2020

Buổi sáng

Tổng vệ sinh trường lớp

Buổi chiều

Tổng vệ sinh trường lớp